ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


ARTIKEL 1 -Definities

1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder die met VloerenBaas een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt
gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal
van de ondervloer.
2 De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op aansluiten, installatie-,
montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de
zaak;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

ARTIKEL 2 -Intellectueel eigendom

1 VloerenBaas behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de
offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van VloerenBaas
onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan VloerenBaas ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging
van zijn rechten.
2 Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter
beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
3 Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen,
openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te stellen zonder toestemming van VloerenBaas.

ARTIKEL 3 -De offerte

1 Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer
verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door VloerenBaas gedane opmetingen. De afnemer is
verplicht VloerenBaas te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor
zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen
aangehouden.
2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden,
de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven. De offerte geeft inzicht in de prijs van
de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
b bij de prijsvormingmethode regie doet VloerenBaas een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van
de benodigde materialen).
VloerenBaas kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een
richtprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities.
3 De afnemer moet VloerenBaas in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Hieronder kan bijvoorbeeld
worden verstaan de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk,cementen vuilresten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform

de tekening van VloerenBaas.
4 Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is VloerenBaas gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de
offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen
op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien VloerenBaas van zijn recht gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft
voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van
VloerenBaas.
5 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

ARTIKEL 4 -De overeenkomst

De aanbetaling
1 VloerenBaas is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument of een zakelijke afnemer een aanbetaling van
maximaal 50% te vragen.
Prijswijziging
2 Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal
deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst.
3 Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft
alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 11. Dit is slechts anders
indien bij het sluiten van de overeenkomst door VloerenBaas wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.
4 Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.
5 Het bepaalde onder 2, 3 en 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen,
opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.
6 Aanbiedingen van VloerenBaas gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7 VloerenBaas kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de koper had kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een
onderdeel daarvan, een duidelijke vergissing of verschrijving bevat.
8 Indien VloerenBaas van meerdere kopers betalingen of aanbetalingen voor dezelfde laatste voorraad ontvangt, dan wordt de
overeenkomst aangegaan met de koper van wie de aanbetaling als eerst binnen is gekomen op de bankrekening van VloerenBaas of de
payment service van VloerenBaas.
Eigendomsvoorbehoud
9 VloerenBaas blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel
meerdere verschuldigde niet volledig aan VloerenBaas heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen
en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te
verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn
gevorderd volledig zijn betaald.
10 VloerenBaas is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surseance van betaling is verleend, diens faillissement
is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
11 Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is VloerenBaas gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de
overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
12 VloerenBaas is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding
gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade,
waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.
Voorrijkosten
13 VloerenBaas is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 5 -De levertijd

1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast
tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt VloerenBaas een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere
termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien VloerenBaas alsnog binnen deze
nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
4 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel nadere dan wel vast overeengekomen levertijd is VloerenBaas niet aansprakelijk voor
gevolgschade, hoe ook genaamd.
5 Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt
vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen dertig dagen na
het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal VloerenBaas
de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal veertien dagen geven om alsnog af te roepen. Na
deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 11 van toepassing.

ARTIKEL 6 -Rechten en plichten van VloerenBaas

1 VloerenBaas levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te
verrichten werkzaamheden voert VloerenBaas goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.
2 VloerenBaas neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke
voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3 VloerenBaas wijst de afnemer voorts op:
• onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
• gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
een en ander voor zover VloerenBaas deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
4 VloerenBaas verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is
geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af
voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
5 VloerenBaas verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
6 VloerenBaas draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
7 VloerenBaas heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van
omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.

ARTIKEL 7 -Rechten en plichten van de afnemer

1 De afnemer stelt VloerenBaas in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
2 De afnemer zorgt ervoor dat VloerenBaas tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.)
en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.
3 De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten,
zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of
installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de consument niet aan zijn plicht
voldoet, dient hij de daardoor door VloerenBaas geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf
geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
4 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van VloerenBaas om de afnemer te wijzen op lid 3 van artikel 6.
5 De afnemer stelt VloerenBaas op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan
noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer
tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens
rekening.
6 De afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van VloerenBaas
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin
vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer VloerenBaas daarvan tijdig in kennis te stellen.

7 De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere
werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
8 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt,
al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de
afnemer de daarmee voor VloerenBaas verbandhoudende schade te vergoeden.
10 De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van VloerenBaas die zich ter plaatse van het
werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.
11 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van VloerenBaas aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is
aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 8 -De opslagvan zaken

1 Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens
gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal VloerenBaas binnen een redelijke termijn een tweede
levering doen. VloerenBaas is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare
schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal VloerenBaas nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel
verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 9 -Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

1 In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door VloerenBaas die het risico
van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is VloerenBaas gehouden te
zorgen voor genoegzame verzekering.
2 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van
de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde
zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk
waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij VloerenBaas te melden.

ARTIKEL 10 -De betaling

Koop en verkoop
1 Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie:
vooraf betalen op een door VloerenBaas aangegeven bank- of girorekening door middel van door banken erkende vormen van elektronisch
betalen of andere vormen van elektronisch betalen als beschikbaar op de website van VloerenBaas.
2 VloerenBaas die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke
deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
Niet-tijdige betaling bij koop
3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt
VloerenBaas na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog
de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
4 VloerenBaas is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van
het aan hem verschuldigde bedrag. Indien VloerenBaas derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening
van de afnemer.
5 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 3 nog steeds niet is betaald, brengt VloerenBaas rente
in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 11 -De annulering

1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij
de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl
de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij VloerenBaas kan bewijzen dat zijn schade groter is.

ARTIKEL 12 -Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de
afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het
algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder
minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken,
bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden nooit in mindering gebracht. Snijverlies wordt nooit geminderd. Op verzoek van de afnemer
zullen de restanten bij hem door VloerenBaas worden achtergelaten.

ARTIKEL 13 -Retouren

Onverwerkte en onbeschadigde stuksgoederen welke op voorraad worden gehouden, mogen binnen 14 dagen na aankoop worden
geretourneerd. Het retourbedrag wordt per bank aan de klant overgemaakt.

ARTIKEL 14 -Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

1 Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend,
dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2 Indien nakoming van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem
niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen
om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot
overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding
aan VloerenBaas van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 15 -Conformiteit en garantie

1 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten
(conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan
deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op kosteloze reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of
prijsvermindering.
2 VloerenBaas verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het
betreft gebreken waarvan VloerenBaas niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend
gebruik. De door VloerenBaas verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de in lid 1 omschreven wettelijke rechten bij non-conformiteit.
Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de volgende garantie
gegeven:
• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig
voor rekening van VloerenBaas;
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing beperkt tot die kosten die VloerenBaas kwijt zou zijn geweest
als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
3 De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
4 Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan VloerenBaas, geldt deze garantie ook voor de
afnemer.
5 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het
uitgevoerde werk.
6 De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende
wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
7 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn
volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of
uitsluiten.

ARTIKEL 16 -Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is VloerenBaas niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van oorzaken die VloerenBaas niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals
zon, c.v-leidingen en haarden;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag
luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door VloerenBaas is aangebracht of
een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door VloerenBaas is aangebracht;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer.

ARTIKEL 17 -Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden
ingediend bij VloerenBaas tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een
kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht
kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 18 -De geschillenregeling

1 Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze
ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door VloerenBaas aanhangig worden
gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
(www.sgc.nl).
2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij VloerenBaas
heeft ingediend.
3 Nadat de klacht bij VloerenBaas is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is VloerenBaas aan deze keuze gebonden. Indien
VloerenBaas een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te
spreken of hij daarmee akkoord gaat. VloerenBaas dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn
vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen
van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in
oplossing van het geschil door tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden door de
Geschillencommissie Wonen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 19-Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.


Call Now Button